Regulamin Sprzedaży

I. Definicje

Użyte w Warunkach sprzedaży definicje oznaczają:

Klient – ​​osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Prawo polskie (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego maikies.pl;

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://maikies.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Maikies a Klientem, zawierana z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

 

II. Ogólne warunki

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://maikies.pl/.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep internetowy Maikies, działający pod adresem https://maikies.pl/, prowadzony jest przez Maikies Design Bartosz Kaczmarek, ul. Struga 66, 90-557 Łódź, NIP: 9471979560.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– warunki składania zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien uzyskać dostęp do urządzenia (komputer, tablet, telefon) z dostępem do Internetu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Maikies zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego osobom, które ukończyły 18 lat.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie w sekcji Warunki Sprzedaży na stronie głównej https://maikies.pl/.

Warunki sprzedaży mogą być w każdej chwili zmienione, jednak klientowi zawsze doręczone zostaną warunki zgodne z aktualnymi w chwili złożenia zamówienia Warunkami sprzedaży.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Rejestracja w Sklepie internetowym jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Maikies może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, oraz w szczególności gdy Klient:

– podczas rejestracji w sklepie internetowym podał nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne dane, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– naruszył za pośrednictwem sklepu internetowego dobra osobiste osób trzecich, w szczególności dobra osobiste innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Maikies za niezgodne z obowiązującym prawem lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Maikies.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Maikies.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przesyłanych w Internecie przez osoby nieuprawnione.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, m.in. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Maikies,

– korzystanie z jakichkolwiek treści zawartych w Sklepie Internetowym wyłącznie do użytku osobistego,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę https://maikies.pl/, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta następuje poprzez dodanie ich do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami i informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m.in. opis wybranych towarów lub usług, łączną cenę oraz wszelkie inne koszty.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Maikies Umowy Sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.

Umowę traktuje się za zawartą z chwilą wprowadzenia Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem sprzedaży.

 

V. Warunki dostawy

Dostawa Towaru będzie początkowo ograniczona do Polski i odbywa się pod adres podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionego Towaru realizowana jest poprzez jedną z poniższych opcji:

– Firma kurierska

– Paczkomaty

– Poczta

Koszty dostawy będą widoczne w podsumowaniu zamówienia.

Czas dostawy może się różnić w zależności od miejsca odbioru przesyłki. Czas wysyłki paczki w przypadku poprawnie złożonego zamówienia to maksymalnie 3 dni robocze.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz dołączenie wydruku potwierdzenia, Specyfikacji Zamówienia oraz paragonu do przesyłki zawierającej Towar.

Maikies nie ponosi odpowiedzialności za błędy klienta, które skutkowały dodatkowymi kosztami dostawy, a klient będzie zobowiązany do pokrycia tych kosztów. Wszelkie nieprawidłowości zauważone przez klienta należy niezwłocznie przekazać do Maikies w celu skorygowania błędów bez zbędnych kosztów.

 

VI. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w polskich złotych oraz Euro i zawierają podatek VAT.

Operatorem obsługującym płatności jest firma PayPro SA działająca w ramach platformy Przelewy24. Klient ma następujące możliwości płatności:

  • płatność on-line
  • karta kredytowa
  • BLIK
  • Apple Pay
  • Google Pay

Koszty dostawy zostaną określone na etapie składania zamówienia, a czas dostawy może się różnić w zależności od lokalizacji.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na https://maikies.pl/wysylki-platnosci/

 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

Informacje na temat prawa odstąpienia od umowy oraz reklamacji dostępne są pod następującym linkiem: https://maikies.pl/zwroty/

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta na zasadach art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. datę wydania rzeczy Konsumentowi.

Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

Jeżeli termin przydatności rzeczy określony przez Sprzedawcę lub producenta upłynie po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed tym terminem.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, które Sprzedający zapewnia Kupującemu, w tym poprzez przedstawienie próbki lub wzoru;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a Sprzedający nie zgłosił co do tego celu zastrzeżeń;

d) została Kupującemu wydana w stanie niekompletnym

Na równi z zapewnieniami Sprzedającego są publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby wprowadzającej rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swoim imieniu, znaku towarowym lub innym charakterystyczny znak, przedstawia się jako producent.

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c tylko wtedy, gdy:

a) udowodni, że nie znał tych zapewnień lub, sądząc rozsądnie, nie mógł wiedzieć;

b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedającym

Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną również w przypadku nieprawidłowego montażu i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który zastosował się do instrukcji otrzymanych od Sprzedawcy.

W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W przypadku wystąpienia wady po upływie roku od dnia wydania rzeczy, obowiązek wykazania, że ​​wada istniała w produkcie w chwili zakupu spoczywa na Konsumencie.

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

c) żądanie wymiany produktu na wolny od wad (o ile producent nadal posiada dany produkt)

d) żądać usunięcia wady

Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny (koszt powinien zaakceptować Sprzedający), a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania, dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W przypadku uchybienia przez Sprzedawcę obowiązkowi, Konsumentowi przysługuje prawo do zwrotu rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową. Sprzedający zaakceptuje również to oświadczenie w formie wiadomości e-mail.

Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta w terminie 30 (trzydziestu) dni. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

Sprzedawca na żądanie Konsumenta określone w pkt 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że uczyni to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy jest niemożliwe. doprowadzenia do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Konsumenta. Przy ocenie nadwyżki kosztów bierze się pod uwagę wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie Konsument byłby narażony z tytułu reklamacji.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymaga nadmiernej koszty.

W przypadku obniżenia ceny obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą odpowiada wartości rzeczy bez wady.

Sprzedawca umożliwi wymianę rzeczy wadliwej na wolną od wad w przypadku jej dostępności lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od wypowiedzi albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzecz wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

W razie dochodzenia przed sądem lub sądem polubownym dochodzenia jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień przewidzianych w ustawie, przysługujących Konsumentowi, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w ta sprawa. Odpowiednio, zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, a termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy zatwierdzenia przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji. .

Bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o wadzie, a jeżeli Konsument dowiedział się o wadzie dopiero na skutek działania osoby trzeciej – od dnia dnia, w którym orzeczenie lub inne orzeczenie organu wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł wskutek zawarcia Umowy bez wiedzy o wadzie, chociażby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odbioru, dostawy, przechowywania i ubezpieczenia towarów, zwrotu wydatków w zakresie, w jakim z nich skorzystał i nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej strony i kosztów postępowania sądowego.

Powyższe nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

Adres reklamacyjny: Maikies Design Bartosz Kaczmarek, Struga 66, 90-557 Łódź

Jeżeli w wyniku złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekaże konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze ubiegania się o wszczęcie postępowania pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich lub zgody na udział w takim postępowaniu lub odmowy wszczęcia takiego postępowania. udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, produkt zostanie odesłany do klienta na jego koszt, a klient poniesie również koszty przesyłki związane z procesem obsługi reklamacji.

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Ewentualne koszty uzasadnionej reklamacji zostaną zwrócone klientowi na konto wskazane przez klienta.

GWARANCJA

Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego maikies.eu objęte są gwarancją Sprzedawcy i Producenta. Producent i sprzedawca udzielają rocznej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi określonej w sekcji Reklamacje towaru.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Maikies podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni sprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Maikies o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu zaleca się zgłaszać Klientowi drogą mailową na adres: maikies.design@gmail.com

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Maikies zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Maikies a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Maikies a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Maikies.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Komisja Europejska udostępnia pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ platformę pozasądowego rozwiązywania sporów (tzw. platformę ODR). Nie chcemy i nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

Contact form